ФИРМИ

ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

Обслужваме малки и големи фирми, стартиращи и утвърдени, местни, чуждестранни и международни компании. Правното обслужване на такива търговци включва широк набор от дейности, сред които:

• Учредяване и регистрация;

• Промяна на обстоятелства и обявяване на актове в публични регистри;

• Изготвяне на вътрешнофирмени и организационни документи;

• Данъчни консултации;

• Участие в преговори и срещи;

• Изготвяне и преглед на търговски договори;

• Представителство пред държавни и общински органи;

• Лицензионни режими;

• Процесуално представителство;

• Съдебни производства по събиране на вземания;

• Участие в производства по несъстоятелност;

• Ликвидация;КЪМ ВСИЧКИ УСЛУГИ