АДВОКАТСКИ УСЛУГИ

ФИРМИ

Обслужваме търговски дружества, стартиращи и утвърдени, местни, чуждестранни и международни компании.

ДОГОВОРИ

Изготвяме, преглеждаме, коригираме и коментираме най-разнообразни, дори екзотични договори.

ИМОТИ

Съдействаме при покупка или продажба на имоти, както и при делбени, наследствени и други имотни казуси.

ПРЕБИВАВАНЕ

Помагаме на чужди граждани, както от държави-членки на ЕС, така и от трети страни да получат статут на пребиваване в Република България, при наличие на законовите предпоставки за това.

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Подпомагаме учредяването и пререгистрацията на Сдружения и Фондации, както и изготвянето на всякакви документи свързани с дейността им.

ДРУГИ

Развод по взаимно съгласие.
Арбитражни спорове.
Защита в изпълнителни производства.
Участие в търгове.

Адвокатско дружество Господинов, адвокат Борислав Господинов, адвокат Господинов, адвокат Теодора Иванова

НОВО! GDPR


GDPR