GDPR

Във връзка с последните изменения на приложимото законодателство, в областта на защитата на личните данни, обединихме усилия, за да Ви съдействаме в привеждането на процесите по администриране и обработване в съответствие с новите правила. Услугата, която предлагаме, включва, по-конкретно:

1. Консултация, анализ и оценка на настоящото състояние на администрирането и обработването – ще се запознаем с организацията по обработване на данните и ще Ви съдействаме в попълването на въпросника ни за оценка.

На този етап, ще установим какъв е мащабът на обработваните от Вас данни, какъв е техният вид – попадат ли в категориите специални или чувствителни данни, как е организирано обработването, до колко е автоматизирано, участието на други лица в него – съвместни администратори, обработващи, получатели, и какви са отклоненията от нововъведените изисквания за обработване.

2. Изготвяне на необходимата документация и разработване на процедури за дейностите по обработването, в съответствие с конкретните особености и мащаба на Вашата организация – форми за съгласие, за поверителност, вътрешни правила за ръководене на дейността по обработването, политики за предоставяне на информация на субектите на данни и съдействие при упражняване на правата им, политики за информационна сигурност, процедури при нарушение на сигурността на данните, регулация на отношенията с обработващ или администратор, с който работите.

Ще ви запознаем с документацията, която неминуемо трябва да съпровожда обработването, за да сте в състояние, при необходимост, да докажете, че то съответства на актуалното законодателство. Наред с това, ще ви снабдим и с препоръчителни документи, които да улеснят отчетността и контрола върху обработването и да внасят яснота, относно процесите.

3. Съдействие при адаптиране на процедурите и правилата, в съответствие с Регламента – ще Ви съдействаме да имплементирате така разработените процедури в ежедневната си дейност и ще се постараем да „преведем“ законодателните изисквания на достъпен език, така че да сте наясно какво се изисква от Вас и как да го приложите, за да не сте уязвими.

Ще дадем препоръки за организиране и оптимизиране на дейностите по обработването и конкретни предписания, включително в областта на информационната сигурност.

Формирането на цената ще зависи от мащаба на обработваните от Вас лични данни, начина по който е организирано то – наличието или липсата на обработващ, интензитета на използване на специализиран софтуер, обработването на данни, посредством уеб-платформи, обработването на специални категории лични данни.

Екипът ни, се състои от адвокати, професионалисти в областта на информационните технологии и представители на обработващи с дългогодишен опит в обработването на големи обеми специални категории лични данни.

За повече информация: свържете се с нас на следните телефони:
– За София – 0883339159; 0878286699 – Адвокатско дружество „Господинов“;
– За останалата част от страната – 0884227625 – Юлий Иванов, координатор и специалист информационни технологии и сигурност.