ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Подпомагаме учредяването и пререгистрацията на Сдружения и Фондации, както и изготвянето на всякакви документи свързани с дейността им.


Пререгистрация:

Всички ЮЛНЦ (Сдружения, Фондации и Читалища) са длъжни да се пререгистрират в Агенцията по вписванията, в срок до 31.12.2020 г. До 31.12.2017 г. регистъра на ЮЛНЦ се водеше от съответния окръжен съд по седалището (за София – Софийски градски съд), а от 01.01.2018 г. – това се извършва от Агенцията по вписванията. Ние можем да съдействаме с тази процедура по пререгистрация.

Учредяване:

Изготвяме всички необходими документи за учредяване на ЮЛНЦ (Сдружения и Фондации) в частна или обществена полза. Извършваме процедурата по вписване в Регистъра към Агенцията по вписванията.

Промени в обстоятелства:

Изготвяме необходимите документи и извършваме цялостната процедура по промяна на обстоятелствата – промени в Управителния съвет, Устава/Учредителния акт, адреса на управление и всички останали.

Ликвидация:

Ако се стигне до прекратяване на дейността на съответното Сдружение или Фондация, извършваме процедурата по неговата ликвидация и заличаване.КЪМ ВСИЧКИ УСЛУГИ