Отпада задължението за изпращане на вътрешните правила по ЗМИП в ДАНС.

На 07.05.2019 г. в Държавен вестник беше обнародвана поредна промяна в Закона за мерите срещу изпирането на пари. В резюме, промените се състоят в отпадане на задължението за изпращането на вътрешните правила за утвърждаване в ДАНС. В новата си редакция, текстът предписва да се изчака публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“ и в 6-месечен срок от това събитие, всички задължени лица да приведат вътрешните си правила в съответствие с нея, но без да ги изпращат никъде.

Въпреки че не се споменава изрично в тази промяна, изчакващите второ гласуване допълнителни промени в ЗМИП предвиждат в последствие, ДАНС да може да извършва проверки по документи на тези вътрешни правила.

Остава обаче задължението за обявяване в Търговския регистър на действителните собственици на задължените лица, в случай че те не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала. В това задължение, с промените е внесена само допълнителна детайлизация.

Ето и самия текст на промяната: (Към брой 37 на Държавен вестник от 07.05.2019 г.)

„§ 71. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 63 ал. 5 се изменя така:
„(5) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:
1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или
2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.“
2. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. За публикуването на резултатите се изпраща и съобщение до средствата за масово осведомяване.“;
б) в ал. 2 думите „и изпращат“ се заличават.“