Срок до 15.02.2019 г. за изпращане на План за обучение на служителите по чл. 67, ал. 1 ППЗМИП

С приемането на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (в сила от 1.10.2018 г.) и Правилника за прилагането му (в сила от 12.01.2019 г.), голяма част от фокуса на общественото внимание беше привлечен от новите изисквания за Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари на задължените лица и обявяването на действителния собственик в Търговския регистър. Леко в сянка обаче остана задължението по чл. 67 от Правилника за прилагане на ЗМИП, предвиждащо ежегодно, задължените лица да изготвят план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Вменено е още, в срок до 15-то число на м. февруари през годината, за която се отнася, въпросният план да бъде изпратен на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Регламентирано е, че в плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари. При проверка на място от контролните органи, задължените лица, са длъжни да представят плановете, както и отчетите по изпълнението им.

От ДАНС предоставиха известно съдействие по изпълнението на задължението за съставяне на Плана за обучение на служителите, като публикуваха на уебсайта си указания за изпълнението му. В тях уточняват, че въпреки че изборът на форма и обем на плана принадлежи изцяло на задължените лица, предоставят на тяхно разположение примерни планове. Налични са 2 варианта на плана – за дружества с наети служители, както и за физически лица, еднолични търговци или дружества без персонал. Публикувания от ДАНС документ е в PDF-формат.

От тук можете да свалите въпросните примерни планове и в WORD-формат:

– Примерен план за обучение по чл. 67 ППЗМИП за дружества с наети служители
– Примерен план за обучение по чл. 67 ППЗМИП за ФЛ/ЕТ/дружества без персонал

След попълването му, планът следва да се изпрати на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, в срок до 15.02.2019 г., на адрес: гр. София, 1407, бул. „Черни връх“ № 45.

При изпращането можете да ползвате следното придружително писмо:

– Придружително писмо за изпращане на Плана за обучение по чл. 67 ППЗМИП

За кого важи това задължение?
Задължението по чл. 67 ЗМИП е предвидено за всички задължени лица по чл. 4 ЗМИП.