За изясняването на понятието „очевидна неправилност“, по смисъла на чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК

Законодателната промяна в Гражданския процесуален кодекс, извършена с ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., отнасяща се касационното обжалване, предизвика разнопосочни реакции. С нея за пръв път се въведе касационното основание „очевидна неправилност“, като порок на обжалваното решение. Тъй като, терминът няма легална дефиниция, до настоящия момент, в общественото пространство, се зародиха различни тълкувания на вложения смисъл. Едва няколко месеца по-късно обаче, ВКС успя да формира и натрупа известно количество съдебни актове, в които макар и без задължителна сила, да даде насоки за това, какво съдиите от съставите му, считат за „очевидна неправилност“. По-долу, представяме резюме на някои от актовете, на които ние попаднахме.

Определение № 97 от 30.01.2018 г. на ВКС по ч. т. д. № 221/2018 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Евгений Стайков

„С новата разпоредба на чл. 280, ал. 2 ГПК (З. – ДВ бр. 86/2017 г. в сила от 31.10.2017 г.) е въведено понятието „очевидна неправилност“ (наред с евентуалната нищожност или недопустимост) като самостоятелна предпоставка за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, без допускането на касация да е обусловено от формулирането на правен въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК и от наличието на някой от селективните критерии по чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК. Макар законът да не прави разлика между очевидната неправилност и неправилността на решението като общо касационно основание по чл. 281, т. 3 ГПК, разграничаването на двете понятия е от значение за точното прилагане на разпоредбите на на чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК и чл. 280, ал. 2 предл. 3 ГПК.
За да е налице очевидна неправилност на обжалвания съдебен акт като предпоставка за допускане на касация, е необходимо неправилността да е съществена до такава степен, че същата да може да бъде констатирана от съда „prima facie“ – без реална необходимост от анализ или съпоставяне на съображения за наличието или липсата на нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила или необоснованост. Като квалифицирана форма на неправилност очевидната неправилност е обусловена от наличието на видимо тежко нарушение на закона или явна необоснованост, довели от своя страна до постановяване на неправилен, подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.
Доколкото определението „очевидно“ съдържа в себе си субективен елемент (очевидното за едни може да не е очевидно за други), разграничението между очевидната неправилност и неправилността на съдебния акт следва да бъде направено и въз основа на обективни критерии. Очевидно неправилен ще бъде съдебният акт, който е постановен „contra legem“ до степен, при която законът е приложен в неговия обратен, противоположен смисъл. Няма да бъде налице очевидна неправилност, когато въззивният акт е незаконосъобразен поради неточно прилагане и тълкуване на закона, както и когато актът е постановен в противоречие с практика на ВКС, включително с тълкувателни решения и постановления на ВКС, с актове на Конституционния съд или с актове на Съда на Европейския съюз (в тези случаи допускането на касационно обжалване е обусловено от предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 2 във вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК). Очевидно неправилен ще бъде съдебният акт, постановен „extra legem“, т.е. когато съдът е решил делото въз основа на несъществуваща или на несъмнено отменена правна норма. Неправилното решаване от съда обаче на спорни въпроси относно приложимия закон, относно действието на правните норми във времето и др., няма да обоснове очевидна неправилност и ще предпостави необходимостта от формулирането на въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК при наличието на допълнителните селективни критерии по чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК. Като очевидно неправилен по см. на чл. 280, ал. 2 предл. 3 ГПК следва да бъде квалифициран и въззивният съдебен акт, постановен при явна необоснованост поради грубо нарушение на правилата на формалната логика. Във всички останали случаи, необосноваността на въззивния акт, произтичаща от неправилно възприемане на фактическата обстановка, от необсъждането на доказателствата в тяхната съвкупност и логическа свързаност, е предпоставка за допускане на касационно обжалване единствено по реда и при условията на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК.

Определение № 140 от 20.03.2018 г. на ВКС по ч. т. д. № 726/2018 г., I т. о., ТК, докладчик съдията Ирина Петрова

„Очевидната неправилност като основание за допускане на касационното обжалване следва пряко да явства от мотивите на обжалвания акт, да е очевидна при техния прочит, а не да предпоставя проверка и анализ на доказателствата и преценка, дали твърденията в жалбата за нейното наличие се установяват от материалите по делото.

Определение № 127 от 16.03.2018 г. на ВКС по ч. гр. д. № 866/2018 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Светла Бояджиева

„Очевидната неправилност е от категорията на служебните основания за допускане на касацията – на това сочи и обособяването и от законодателя в отделна група с вероятната недопустимост и нищожност на въззивния акт. Иде реч за основание, за което ВКС следи сам служебно, така неизискващо изрично позоваване и изрично извеждане на обуславящ въпрос или излагане на доводи от страна на касатора, за да може касационният съд да извърши преценка дали то е налице. Логически погледнато преценката за очевидна неправилност следва да се извърши преди преценката за наличието на наведените от страната основания по чл. 280, ал. 1, т. 1- т. 3 ГПК, макар законът да я посочва след тях, особено след създаването на чл. 290, ал. 3 ГПК, с която отпада задължителния за долните съдилища характер на създаваната от ВКС практика с решенията по чл. 290 ГПК и определенията по чл. 274, ал. 3 ГПК. Така както формулирана, очевидната неправилност се отнася само до пороци на съдебния акт от категорията на тези влечащи неговата неправилност ( касационно отменително основание по чл. 281, т. 3 ГПК), като чрез термина очевидна“ се визират квалифицирани състави на пороците водещи до неправилност. Един съдебен акт би бил очевидно неправилен не когато допуснатото нарушение, а следователно и порок, е явен за всички, тъй като подобно разбиране въвежда субективизма при съдебната преценка като критерий, а тогава когато неправилността се извлича и корелира с допуснати от съда нарушения само на относима и приложима за конкретния спор императивна материално-правна норма, на основополагащи за съдопроизводството процесуални правила, извън формирането на вътрешното убеждение, гарантиращи обективно, безпристрастно и съобразено с обективната истина при зачитане равенство на страните решаване на правния спор, както и при нарушаване на основните логически, опитни и общоприложими научни правила при формиране на правните изводи въз основа установените по делото факти (явна необоснованост), имащи за резултат прилагане на закона ( в ш. см.) в неговия несъществуващ, в т. ч. противоположен или отменен смисъл.